naše škola

naše škola

menu

úvodní stránka
historie školy
profilace školy
charta školy
koncepce školy
kontakty
pedagogický sbor
pro žáky a rodiče
akce + fotogalerie
kroužky
soutěže
školní družina
mateřské školy
školní jídelna
výchovný poradce
zdravý životní styl
ŠVP
dokumenty
GDPR
školská rada
odkazy
registr oznámení
napište nám
autor stránek

Ovoce školám
charta školy


Charta školy

níže citovaní, si chceme porozumět a pomáhat jeden druhému. Usilujeme o to, aby každý z nás mohl plně využívat svých duševních, citových a tělesných schopností a možností. Proto jsme se svobodně rozhodli a dohodli, že od školního roku 2009/2010 budeme aktivně a otevřeně spolupracovat, uznávat svá práva i odpovědnost a vzájemně se respektovat. 

Jako žáci ZŠ a MŠ Třemešná budeme odpovědní za to, že: 
1. Budeme dodržovat školní řád. 

2. Každý úkol vypracujeme podle svých nejlepších schopností a budeme se snažit ho dokončit ve stanoveném čase. 

3. Budeme respektovat své učitele a spolupracovat s nimi. 

4. Pokud s jednáním některého z učitelů nebudeme souhlasit, požádáme nejprve jeho o individuální rozhovor, a teprve nedokážeme-li se spolu dohodnout ani při výjimečném úsilí, požádáme o zprostředkování dohody žákovský parlament nebo ředitele školy. 

5. Budeme si vážit lidí a chránit výsledky jejich činnosti, nebudeme se snižovat k nadávkám, krádežím a vandalství. 

6. Vhodně využijeme volný čas tak, abychom neohrožovali sebe, ostatní lidi a zvířata a neničili okolní prostředí. 

7. Ve třídě i ve škole budeme respektovat práva každého spolužáka a budeme s ním spolupracovat. 

8. Budeme respektovat své spolužáky, rodiče i učitele a jejich právo na informace. 

Jako učitelé zodpovídáme za to, že: 

1 . Budeme dodržovat školní řád. 

2. Budeme spravedliví a tolerantní, budeme usilovat o to, aby se žáci ve škole cítili stále bezpečně a mohli k nám mít důvěru. Budeme také respektovat právo žáků na důvěrnost toho, s čím se nám svěří. 

3. Budeme vyučovat tak, abychom probíranou látkou zaujali a k učení žáky povzbuzovali. 

4. Budeme zadávat úkoly jednoznačně, aby jim žáci vždy dobře porozuměli a mohli v nich uplatnit svou tvořivost a samostatnost. 

5. Budeme se pravidelně vyjadřovat k úsilí žáků, jejich zájmům, znalostem, pokrokům, výsledkům a chování. Známkovat budeme podle Klasifikačního řádu školy a podle předem společně určených pravidel. 

6. Ve spolupráci s rodiči budeme respektovat osobnost žáka a jeho možnosti. Budeme hledat způsob, jak svým žákům pomoci. 

7. Budeme všestranně podporovat činnost žákovského parlamentu, spolupracovat s ním a plně respektovat jeho demokraticky přijatá rozhodnutí. 

Jako rodiče budeme odpovědní za to, že: 
1. Doma vytvoříme takovou přátelskou a povzbuzující atmosféru, aby měl každý žák školy zájem o další poznávání a vzdělávání. 

2. Pomůžeme svým dětem poznávat vlastní osobnost a povzbudíme je při překonávání překážek a v dosahování soběstačnosti. 

3. Budeme děti respektovat a hledat cesty k vzájemnému porozumění a toleranci. 

4. Umožníme svým dětem vytvářet dobrý vztah ke spolužákům, učitelům i ostatním spoluobčanům. 

5. Budeme učit své děti znát jejich práva, rozvíjet vůli, hrdost a samostatnost a vytvářet příležitosti k jejich seberealizaci. 

6. Budeme důsledně vyžadovat, aby byly děti doma odpovědné za dodržování společně vytvořených a dohodnutých pravidel, včetně domácí přípravy na vyučování. 

7. Budeme si se svými dětmi povídat a aktivně se zajímat o jejich myšlenky, nápady, problémy i úspěchy. 


 

úřední e-deska

ICT nás baví

Interaktivní cesta za poznáním

NEREO e-learning

EU peníze školám

moje EL-KA

akce ZŠ a MŠ

Březen, duben

Leden, únor

Prosinec

Inkoustová technika

Další výrobky

Stále říjen...

Říjen

Přetahovaná

Září 2018

Velké prádlo

Malování nití

Máme nové míče
na cvičení

Pěkné odpoledne
ve školní družině jsme zažili

Další jarní kytky
k výzdobě školní družiny

První jarní hry venku

Jarní tvoření
ve školní družině

Péče o zoubky

I´m reading...Are you reading? (Čtu....Čteš?)

Trocha sněhu, 
ale hodně radosti

Důkaz o proudění vzduchu